top of page

Kargo Prosedürü 

Mağaza Politikası

Değerli Müşterimiz

İş bu üyelik sözleşmesinde yer alan,

SATICI,  1280 Sok. No: 11 Muratpaşa / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren, MUHAMMET ÜMİT KÖYNÜK üzerine kayıtlı şahıs işletmesi  ve “www.bananawears.co”adlı internet sitesini,

SİTE, “www.bananawears.co” adlı alan adında bulunan web sitesini,

ÜYE, SİTE'ye üye olan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi,

ÜRÜN/ÜRÜNLER, SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulacak ürünleri ifade eder.

ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'ninkullanılmasına ilişkin bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ve İletişim İzni’ni okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hembu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internetgüvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bukoşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, SATICI bu koşullarda değişiklikyaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişikliklerikabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine aitolduğunu beyan ve kabul eder, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgilimevzuat gereğince SATICI tarafından kendisine satış, pazarlama, reklam, bilgilendirme,indirim, tanıtım vb. içerikli SMS/kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişimaraçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimiyapan 3. kişilerle ve satıcı iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini veileride ticari elektronik iletiler almaktan vazgeçmesi halinde bu durumu satıcıya bildireceğinikabul ve beyan eder.

ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında SATICI nezdindekiher türlü kişisel verilerinin ve alışveriş bilgilerinin satış, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım,bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla süresiz olarak kaydedilmesine, saklanmasına,kullanılmasına, işlenmesine, transferine ve satıcının iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izinve onay verdiğini kabul ve beyan eder.

ÜYE, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenmeamacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışındaverilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlindeverilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerininsilinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veverilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir. ÜYE, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres vetelefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ileher zaman iletişime geçebilir.

ÜYE, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. ÜYE'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisindenuzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; ÜYE’ninve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI'nın,doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyelik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinintespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyledoğacak zararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde,SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini,gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veyatakip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmişolduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkinSATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.

SATICI, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, kendiyükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediğibiçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. ÜYE, bu bilgilerin SATICI tarafındananılan amaçlarla kullanımına ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat eder. SATICI,bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve süresiz muhafaza edebilir.ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'ninsayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabulve taahhüt eder.

ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, buSİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanımamaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini,yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını, herhangi birkişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veyadeğiştirmek amacıyla kopyalamayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe,SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı,SATICI'ya aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı veçeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.

ÜYE, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğiniveya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetkiverilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi birrobot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul vetaahhüt eder. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmekamacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder.ÜYE, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getirenherhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.

ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başkabilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncüşahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara,bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararlarıtazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.ÜYE, siteye üye olurken veya daha sonra yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgilerikullanılarak işlem yapmayacağını, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik postaadresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel verilerkullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturmayacağını ve bu hesaplarınKullanım Koşulları’na veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını, başka birÜye'nin hesabını izinsiz kullanmayacağını, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış birisimle işlemlere taraf ya da katılımcı olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

SATICI, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğininkullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garantietmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. SATICI,ÜYE'nin SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özelliklerbulunmadığını da garanti edemez. SATICI, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticarideğerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder.SATICI, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, neticekabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'ninkullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. SATICI, SİTE'ninkullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, SATICI, bu tip zararlarınolabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özelzararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbirdurumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayanhükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde sözkonusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerlisayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir. Sitedesunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması,online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık vekesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki vecezai yaptırıma maruz kalacaktır.

SATICI, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya datamamen devredebilir. ÜYE’nin sözleşmeyi devri hükümsüzdür.SATICI, ÜYE'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerindenkendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahilher türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasınaönem vermektedir. SATICI, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alanGizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olaraktoplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz birparçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne belirlendiği şekilde kişisel verilerinintoplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde veözgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bukonudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel VerilerinKorunması Politikası ve İletişim İzni’ni inceleyerek ve “destek@bananawears.co” adresine elektronik posta göndererek haklarınızıkullanabilirsiniz.

ÜYE, tarafından SİTE’ye beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbuKullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gerekenuygulamaların yürütülmesi, ÜYE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ÜYE’yeözel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme,istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SATICI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik veKişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplanır, saklanır,işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

ÜYE, kişisel verilerinin SATICI tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rızagösterdiğini kabul ve beyan eder. SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisizerişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.ÜYE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veyagüncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber ÜYE, paylaşmış olduğu bilgi veverilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı hertürlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Eren Holding A.Ş. ve iştirakleri ilede paylaşımına izin vermektedir

SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarakSİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde,bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbiolacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve ANTALYA mahkemelerinin görev veyer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Mağazamızda verilen tüm servisler ve ANTALYA KALEKAPI VERGİ DAİRESİNE'NE  kayıtlı  MUHAMMET ÜMİT KÖYNÜK şahıs işletmesine aittir ve ilgili şahıs tarafından işletilir. 

 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

 

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 

 

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için destek@bananawears.co adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı: MUHAMMET ÜMİT KÖYNÜK - BANANA WEARS

Adres: 1280 Sok. No : 11 Muratpaşa / ANTALYA 

Eposta: destek@bananawears.co

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

Payment Methods
bottom of page